Vår Integritetspolicy

Integritetspolicy och vår hantering av dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersätts det tidigare Personuppgiftslagen med Europeiska Personuppgiftsförordningen, GDPR. Det innebär att de personuppgifter du lämnar till Svenskklubben Malta från och med den 25 maj 2018 kommer behandlas med stöd av Personuppgiftsförordningens regelverk som ger dig som registrerad rätt till mer information.

Svenskklubben Malta arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter och din integritet skyddas när du registreras hos oss. Med personuppgifter menas namn och den e-postadress du uppger.
Ev. andra uppgifter som efterfrågas vid anmälan till klubbens aktiviteter hanteras av person som emottar anmälningarna och de raderas senast en vecka efter att aktiviteten avslutats.

Vi har en policy som i enlighet med gällande lagstiftning fastställer hur dina personuppgifter ska hanteras och skyddas. De principer vi arbetar efter är att:

  • Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt
  • Uppgifterna ska enbart insamlas för att upprätthålla medlemsregistret samt för att vi ska kunna delge dig om klubbens kommande aktiviteter.
  • Enbart uppgifter som är relevanta och nödvändiga för ändamålet, dvs för klubben, samlas in.
  • Uppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade
  • Uppgifterna ska enbart förvaras så länge som är nödvändigt för ändamålet eller som krävs enligt lag, eller annat berättigat ändamål (t ex forskning eller arkivändmål)
  • Behandling av uppgifterna får enbart ske om lämplig säkerhet är säkerställd. Svenskklubben Malta ska ansvara för och kunna redogöra för att ovanstående punkter efterlevs

Dina rättigheter

  • Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
  • Du har rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter (såvida det inte finns lagstadgat krav på lagring av personuppgifterna, såsom exempelvis bokföringsregler, eller annat legitimt skäl för lagring).

Mottagare av dina uppgifter

Alla personuppgifter som registreras och av Svenskklubben Malta behandlas konfidentiellt och säljs eller delges inte på annat sätt vidare till någon.
De lämnas heller inte ut till tredje part utan din tillåtelse

Ansvar för dina personuppgifter

Ansvarig för de personuppgifter du lämnar är Svenskklubben Malta och dess styrelse. samt i förekommande fall mottagare av anmälningar till klubbens aktiviteter

Styrelsen för Svenskklubben Malta