Stadgar

§ 1 Bakgrund
SVENSKKLUBBEN MALTA är politiskt, etniskt och religiöst obunden. Klubben bildades 7 september 2009. Klubben har sitt säte i Malta.
§ 2 Ändamål
Klubbens ändamål är att:
• Underlätta svenskars anpassning  till det maltesiska samhället
• Främja kontakter mellan svenskar boende i Malta, genom medlemsaktiviteter och klubbens hemsida
• Organisera ett antal återkommande tillställningar som hör ihop med svenska traditioner.
All klubbverksamhet är ideell till förmån för klubben och klubbens medlemmar.
§ 3 Verksamhets- och räkenskapsår
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår är 1:a januari till 31:e december.
§ 4 Beslutande organ
Klubbens beslutande organ är årsmötet, medlemsmöten och styrelse.
§ 5 Firmateckning
Klubbens firma samt bankkonto(n) tecknas av styrelsen, två i förening varav en ska vara ordföranden eller kassören. Styrelsen kan fatta beslut om att delegera rätten att teckna klubbens firma och bankkonto(n) för löpande verksamhet.
§ 6 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar ska beslutas vid medlemsmöte.  Beslut om stadgeändring måste biträdas av minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande.
§ 7 Klubbens upplösning
Beslut om klubbens upplösning fattas vid medlemsmöte och ska för att vara giltigt biträdas av två tredjedelar av de närvarande medlemmarna. Det är styrelsens ansvar att för medlemsmötet föreslå hur avvecklingen ska gå till samt lämna förslag om hur eventuella tillgångar ska hanteras.
§ 8 Medlemmar
Som medlem kan antas person som har svensk anknytning. Medlemskapet bekräftas genom att medlemsavgift erläggs. Endast röstberättigad medlem är valbar till klubbens styrelse, som revisorer och till valberedningen.
§ 9 Medlemsmöte, Tidpunkt och kallelse
Medlemsmöten hålls såsom årsmöte eller medlemsmöte.
Årsmöte ska hållas en gång per år, senast före april månads utgång, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen skall senast två månader före årsmötet underrätta medlemmarna om vilken dag mötet skall hållas samt sista datum för motioners inlämnande.
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast trettio 30 dagar före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över eventuella motioner. Kallelse ska utsändas av styrelsen senast femton dagar före årsmötet till av medlemmarna uppgivna mail adresser.
I övrigt kallas medlemmarna till medlemsmöte när styrelsen finner anledning därtill, eller en revisor eller minst tio procent av medlemmarna så begär.
När styrelsen mottagit begäran om medlemsmöte ska den inom femton dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från begäran. Förslag till föredragningslista och eventuella handlingar ska senast femton dagar före medlemsmötet tillställas medlemmarna. Vid mötet får endast det som föranlett mötet, och som angivits i kallelsen, upptas till behandling.
§ 10 Mötesordning
Förhandlingarna vid årsmöte och medlemsmöten leds av en av mötet vald ordförande.
Medlem som erlagt föreskriven medlemsavgift, har rösträtt. Rösträtten är personlig. Vid förhinder att närvara kan en röstfullmakt lämnas till annan medlem som deltar vid mötet.
Vid medlemsmöte ska en röstlängd upprättas.
Medlemsmöte ska protokollföras, vilket ska justeras av mötesordförande och två justerare.
Beslut fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Val ska dock, om någon medlem så begär, förrättas med slutna sedlar. Beslut angående personval avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster. Utfaller rösterna lika sker vid, val avgörandet genom lottning. I andra frågor gäller den mening vilken företräds av mötets ordförande om denne är röstberättigad, om inte, avgör lotten.
§ 11 Ärenden vid medlemsmöte
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Mötets öppnande.
2. Upprättande av röstlängd.
3. Fråga om mötet är beslutmässigt.
4. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.
7. Fastställande av föredragningslista.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret och Klubbens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
9. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
12. Fastställande av budget och verksamhetsplan
13. Fastställande av medlemsavgift
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
15. Val av ordförande och kassör och övriga styrelseledamöter.
16. Val av revisor och suppleant.
17. Val av ledamöter i valberedningen, varav en ordförande.
18. Mötets avslutande.
§ 12 Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter, varav en ordförande och en kassör.
Styrelsen utser vilka som ska teckna klubbens firma samt bankkonto.
Ledamöter i styrelsen väljs av årsmötet för en tid av ett år.
§ 13 Ersättning till styrelseledamöter
Styrelsens ledamöter äger inte rätt att uppbära någon ersättning för de uppdrag som anförtrotts dem frånsett ersättning för verifierade kostnader.
§ 14 Styrelsens arbete
Styrelsen företräder klubben, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar å klubbens vägnar i alla ärenden utom sådant som är stipulerat i dessa stadgar.
Styrelsen ska bland annat:
• handha förvaltningen av klubbens ekonomiska angelägenheter,
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• upprätta och till revisor samt årsmöte överlämna verksamhetsberättelse och årsredovisning,
• föra medlemsregister,
• bestämma tid och plats för klubbens medlemsmöten,
• upprätta förslag till verksamhetsplan och budget,
• ansvara för att hemsidan hålls uppdaterad och
• i övrigt handha den löpande förvaltningen av klubbens angelägenheter.
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år genom kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet styrelseledamöter begär det.
Styrelsen fattar sina beslut med enkel majoritet. Styrelsen är beslutför när samtliga styrelseledamöter kallats och minst hälften av ledamöterna deltar.
Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden. Avvikande mening ska antecknas till protokollet
§ 15 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning, utser årsmötet en revisor och en suppleant för denna. Dessa väljs för ett år i taget.
§ 16 Valberedning
Valberedningen ska förbereda val av ordförande och kassör samt övriga styrelseledamöter. Valberedningen ska även förbereda val av revisor och suppleant. Valberedningen ska bestå av ordförande och två övriga ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs på ett år.

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA