Finansklubben på Malta

Välkommen till Finansklubben på Malta!

Kallelse

Här kallelse till Finansklubbens möte. Som vanligt håller vi till på Paparazzi och startar med lunch kl 12.30. Aktietävlingen är igång men även icke tävlande är välkomna.
Mötet utgör den första uppföljningen i aktietävlingen. Respektive grupp (Grupp A: Magnus, Sten, Berndt och Gunnar, Grupp B: Anders, Peter, Kenneth och Per-Arne) redovisar vilka affärer man gjort under veckan samt hur det har gått för inköpta aktier. Rimligen är det intressant att redovisa per aktie, ävensom det samlade resultatet.
Vi inleder med lunch i blandad sittning för att sedan till kaffet dela upp oss efter behov, varefter redovisning sker i aktietävlingen.
Vg anmäl ditt deltagande till mig så att jag kan boka bord.
Välkomna!
/Per-Arne
På tisdag 12 oktober ska aktietävlingen starta. Vg anmäl er närvaro till mig så jag kan beställa bord. Som vanligt är både tävlande och icke tävlande välkomna.
Vid sista mötet delade vi från början upp oss med tävlande vid ett bord och icke tävlande vid ett annat bord. Detta synes mig inte vara en socialt optimal lösning långsiktigt. Jag kommer därför att föreslå att vi blandar oss till en början (till maten) för att till kaffet dela upp oss i tävlande och icke tävlande.
Covidreglerna har ändrats sen sist så att antalet tillåtna gäster per bord utökats från sex till åtta personer. Mask på vi entre och betalning.
Välkomna!

Mötesanteckningar

God morgon!

Aktietävlingen är nu igång!

Grupp A (Magnus, Sten, Berndt och Gunnar) köper aktier enligt bifogad fil.

Grupp B (Anders, Peter, Kenneth och Per-Arne) köper Veg of Lund AB (VOLAB) för 250’ till aktiekursen 35.40 SEK (dvs 7062 aktier) samt Diamyd Medicals för 250’ till aktiekursen 25.20 SEK (dvs 9920 aktier). 500’ behålls i kontanter.

Motiven för valet av respektive aktie redovisades. Ett delsyfte med tävlingen är ju att sprida information till de närvarande om nya intressanta aktier. Denna del kan utvecklas ytterligare.

Grupp B tar som synes större hänsyn till den befarade sättningen på marknaden och förhåller sig lite avvaktande.

Tyvärr hade inte Grupp A uppfattat att man får ligga med kontanter om man vill. En snabb titt på kursutvecklingen från måndag till tisdag (igår) på Grupp A:s aktier ger dock vid handen en samlad värdeökning så ingen skada skedd. Grupp A kan sälja och lägga sig med kontanter med vinst nu om de vill.

Grupp B:s redovisningsformer (liksom utformningen av tävlingen) är fortfarande på utvecklingsstadiet (vilket på intet vis ska tolkas som att det påverkar utgången av tävlingen!). Jag vill därför vänta ytterligare med att sända ut reviderat regelverk för tävlingen (men det kommer!).

Jag uppmanar respektive grupp att nagelfara motståndarnas siffror vilket ju är (och har varit) tävlingsupplägget eftersom ingen rutinmässig ”central” uppföljning sker.

…och som alltid: må bästa lag vinna!

Kenneth och Magnus fick tillbaka sin innefrusna anmälningsavgift (20 euro). Återstår Gunnar, Bengt och Owe.

/Per-Arne

Hej,
Vid dagens möte (5/10)  formerades aktietävlingen. Två tävlande grupper bildades genom lottning:
Grupp A: Gunnar, Magnus, Berndt och Sten
Grupp B: Peter, Kenneth, Anders och Per-Arne

Ett antal beslut fattades som får anses förändra aktietävlingen radikalt. Förändringarna är av den arten att de skulle kunna locka tillbaka de som tidigare genom åren ”hoppat av” aktietävlingen pga att den varit för uppstyrd och inte efterliknat hur aktiehandel går till i verkligheten.
Vad sägs om följande förändringar:
– Det är Avanzas verktyg för sammanställning och redovisning av data som ska användas.
– Antal aktier som varje tävlande grupp kan välja går från tidigare fyra till oändligt många. (Inom ramen för Avanzas utbud. Det är dock fortfarande enbart aktier som får köpas, inga derivat eller dylikt).
– Marknaden där man kan köpa aktier går från Sverige till World Wide (inom ramen för utbudet hos Avanza).
– Antal tillfällen att sälja/köpa aktier går från ett tillfälle var fjortonde dag (och enbart vid sittande möte) till i teorin oändligt många (eller så många man orkar med) löpande över tiden på och mellan mötena.
– Redovisning av resultatläget går från var fjortonde dag till varje vecka.
– Anmälningsavgiften på 20 euro slopas, både för tävlande och icke tävlande. Kenneth, Gunnar, Bengt, Magnus samt Owe har betalat 20 euro sedan tidigare innan tävlingen frös inne pga pandemin. Per-Arne återbetalar.
– Var och en betalar för sig vid den avslutande middagen i december. Tidigare bjöd det förlorande laget som bekant det vinnande laget på middagen. På förslag begränsas nu ovationerna till att förlorarna får kyssa vinnarnas signetring som ett tecken på respekt!
I övrigt gäller det nuvarande regelverket.
Med reservation för att jag missförstått något i beslutsprocessen är det detta som gäller tills annat sägs. Tacksam för påpekande om något blivit fel. Ett uppdaterat regelverk kommer efter nästa möte.
Om någon ytterligare vill tävla går det bra. Vederbörande lottas in i befintliga grupper eller också bildas en ny grupp beroende på antalet nytillkomna.
Grupperna ska nu inom sig utse en som redovisar läget vid mötena framöver samt bestämma vilka aktier de vill satsa på initialt, till nästa möte. Startpunkten för tävlingen är måndagen den 10 oktober och det är den dagens slutkurs som gäller för tävlingen. En miljon fiktiva kronor att spendera per grupp gäller fortfarande.
Slutligen vill jag påminna om att av lätt insedda skäl så kommer det nya tävlingsupplägget att kräva en om möjligt ännu högre grad av både pedagogisk förmåga och ”moralisk ryggrad” hos deltagarna, då (som vanligt) ingen uppföljning eller löpande registrering sker ”centralt” utan detta ansvar vilar på respektive tävlande grupp.
Fördelen, eller förhoppningen med det nya tävlingsupplägget är att ny kunskap kan se dagens ljus hos deltagarna i högre grad än tidigare.
Hej,
Vid det inledande mötet i tisdags infann sig sju personer. En av mötespunkterna var ”funderingar kring upplägg av aktietävling” och det kunde spåras ett spirande intresse för en sådan aktivitet.
För att få lite skjuts på verksamheten föreslår jag att de som är intresserade av att delta i en aktietävling formerar sig i tävlande grupper vid nästa mötestillfälle nu på tisdag den 5 okt (på Paparazzi kl 12.30). Förslagsvis tre personer per grupp som lottas vid sittande bord. De som vill vara med och tävla men inte kan delta vid nästa möte anmäler sitt intresse till mig via mail så lottas ni in i de formerade grupperna. Vid mötet därpå anmäler respektive grupp vilka aktier man vill satsa på (fyra aktier per grupp). 
Det sedan tidigare beslutade regelverket för aktietävlingen bifogas nedan. Vg läs och inkom gärna med ändringsförslag. (Jag kommer själv att ta upp några förslag till ändringar).
Liksom tidigare år är Finansklubben öppen också för de som inte vill tävla men som ändå ser ett värde i att träffas.
Vg anmäl ert mötesdeltagande till mig. Fortfarande max 6 pers/bord (t.o.m. 9 oktober) och mask på från entre’n till bord samt vid betalning.

Verksamheten i Finansklubben består dels av en aktietävling (endast fiktiva pengar) och dels av diskussioner angående dagsaktuella händelser med särskild bäring på aktiemarknaden. Klubben är aktiv från början på mars till slutet av november med ett sommaruppehåll. Vi träffas normalt en gång i veckan, helst utomhus. För närvarande håller vi till på Restaurant Paparazzi på Manoel Island. Vi träffas där varje tisdag kl 12.30. Mötena inleds med lunch innan vi kommer in på tävlingsmomentet och diskussioner.

Nya medlemmar välkomnas. Som medlem kan du välja mellan att vara med och tävla aktivt eller vara med ändå utom tävlan (om du t.ex endast är på ön sporadiskt). Om du ska tävla så är sista anmälningsdag 10 mars 2020. Medlemsavgiften är 20 euro/år oavsett om du tävlar eller inte. Av praktiska skäl så är antalet nya medlemmar begränsat till fem för 2020. Vill du veta mer, kontakta Per-Arne Blad, administratör för Finansklubben, via mail, per-arne.blad@hotmail.com,
(per-arne.blad@hotmail.com) eller mobil 77663341.

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA