web analytics

Dagordning

Bästa medlemmar i Svenskklubben Malta!
Här kommer kallelse till årsmötet 2020 gällande verksamhetsår 2018-2019.

Vem hade trott för ett år sen, att detta årsmöte skulle hållas online, på något som heter ”Zoom”, så att vi alla kan respektera att ha så lite kontakt med varandra som möjligt? På grund av ett virus, som totalt förändrat den värld vi kände till? Men här är vi och vi gör det bästa av det.

Mötet kommer att ske:
Dag & tid: Torsdag 22 oktober, kl. 17
På följande länk: https://us02web.zoom.us/j/85893682309 (Du kan logga in på mötet från kl. 16.45)

Om du ej kan närvara på Zoom mötet och har någon synpunkt som föreningen behöver ta del av, vänligen lämna i så fall en fullmakt till någon deltagande medlem.

För att kunna upprätta en röstlängd för mötet, behöver vi få in en anmälan för deltagande i Zoom mötet. Anmälan görs till info@svenskklubbenmalta.com senast måndag 19 oktober.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Mötets öppnande
2. Upprättande av röstlängd
3. Fråga om mötet är beslutmässigt
4. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
6. Val av två justerare, tillika rösträknare
7. Fastställande av föredragningslista
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret samt årsredovisning för år 2019 9. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret
10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
12. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
13. Stadgeändring angående räkenskapsår och förlängning av innevarande år
14. Fastställande av medlemsavgift
15. Fastställande av antal styrelseledamöter
16. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter
(Valberedningen föreslår Ordförande: Gabriella Arcidiacono (omval), Kassör: Annika Stafrén (tidigare ledamot), Lena Dunham (tidigare kassör), Bengt Gunnarsson (omval), Ulla Lagergren (nyval), Birgitta Sköld (omval))
17. Val av revisor och suppleant
(Valberedningen föreslår; Revisor: Birgitta Werbin (omval), Revisorssuppleant: Lena Janås (omval)) 18. Val av ledamöter i valberedningen, varav en ordförande
(Gunnar Ahlmalm (omval), Per-Arne Blad (omval), Solveig Eckerbom (ordf) (nyval))
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA