web analytics

På gång!

2019-01-31

Kära medlemmar i Svenskklubben Malta!    

Nu är det åter dags ….

Kallelse till årsmöte 

Mötet kommer att äga rum fredagen den 22 mars 2019 klockan 18.00 på, liksom föregående år, Teatru Salesjan, 45 Triq Guze Howard, Sliema. Teatern ligger ett kvarter norr om korsningen Triq Adrian Dingli och Triq John Bosco. Du kan även få hjälp att hitta på teaterns hemsida: www.tsmalta.com

Program:

Bubbel och kort mingel
Musikunderhållning
Årsmöte
Aktuell ekonomisk information av kvällens sponsor VP-bank.
Mat och dryck

För dimensionering av maten är vi tacksamma för din anmälan med antal deltagare till anders.farnqvist@gmail.com senast söndagen den 17 mars 2019.

Varmt välkommen!

Anders Färnqvist
Ordf

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras

 1. Mötets öppnande
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Fråga om mötet är beslutmässigt
 4. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
 7. Fastställande av föredragningslista
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret och Klubbens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret
 9. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 12. Fastställande av budget och verksamhetsplan
 13. Fastställande av medlemsavgift
 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 15. Val av ordförande och kassör och övriga styrelseledamöter
 16. Val av revisor och suppleant
 17. Val av ledamöter i valberedningen, varav en ordförande
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA